Miljö, kvalitet och arbetsmiljö på HH:s ventilation

Vi på HH:s ventilation arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att möta våra kunders och branschens ökade krav och önskemål. Vi har som mål att leverera kvalitetsmässigt utförda arbeten samt ta hänsyn till våra kunder, miljön och medarbetare.

Kvalitetshjälpen

För att säkerställa att vi som företag levererar kvalitetsmässigt utförda arbeten i tid och utefter kundens önskemål har en miljö- och kvalitetsansvarig tillsatts för interna kontroller av våra arbetsplatser. Tjänsten fungerar som ett hjälpmedel i organisationen där projektledare och montörer vägleds och påminns inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vid arbetsplatsbesöken kontrolleras bland annat egenkontroller, arbetsmiljö och skyddsronder, arbetsmiljöplan, städning, hantering av ritningar och dokument, administration, logistik, samarbeten mm.

Arbetsmiljö

På HH:s ventilation har vi en arbetsmiljögrupp som träffas regelbundet. Gruppen arbetar bland annat med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) vilket innebär att vi ser över och tar hänsyn till våra anställdas arbetsmiljö, trivsel, sjukfrånvaro, arbetsbelastning mm. Vi arbetar proaktivt för att fånga upp, belysa och lösa problem som kan påverka våra anställda negativt för att förhindra att detta drabbar våra kunder. Arbetsmiljögruppen arbetar även med frågor som berör skyddsombud, miljöfrågor, hantering av covid-19 samt årliga arbetsmiljöenkäter till de anställda.

För att skapa en god företagskultur på HH:s ventilation har flera policydokument upprättats och gjorts tillgängliga för alla anställda. Policydokumenten berör miljö, kränkande särbehandling, alkohol och droger, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, hot och våld, trafiksäkerhet, IT-säkerhet, klädkod och rehabilitering.

GDPR

För att säkerställa företagets hantering av personuppgifter arbetar vi aktivt och kontinuerligt med GDPR sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft 2018. HH:s ventilations egna IT-avdelning har tillsammans med utvalda medarbetare tagit fram rutiner och planerat för ett fortlöpande arbete i syfte att möta lagar och krav.

ISO Miljöcertifikat

Vi är sedan 2003 certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra vår miljöprestanda och arbetar för att skona naturens resurser samt nå våra interna miljömål.