Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att möta våra kunders och branschens ökade krav och önskemål. Vi har som mål att leverera kvalitetsmässigt utförda arbeten samt ta hänsyn till våra kunder, miljön och medarbetare.

ISO 9001 - Kvalitetsledning

HH:s är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 inbegripet i ett integrerat ledningssystem, från hantverkaren till administrativ personal, vilket innebär att hela kedjan från anbudsskede till garantibesiktning är obruten. Vi har ett väl utarbetat kvalitetssystem för alla led i verksamheten, som uppnås genom att vi satsar mycket på internutbildning av våra montörer samt att vi strävar efter att enbart använda produkter som håller mycket hög kvalitet.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Vi har vi en arbetsmiljögrupp som träffas regelbundet. Gruppen arbetar bland annat med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) vilket innebär att vi ser över och tar hänsyn till våra anställdas arbetsmiljö, trivsel, sjukfrånvaro, arbetsbelastning mm. Vi arbetar proaktivt för att fånga upp, belysa och lösa problem som kan påverka våra anställda negativt för att förhindra att detta drabbar våra kunder. Arbetsmiljögruppen arbetar även med frågor som berör skyddsombud, miljöfrågor, hantering av covid-19 samt årliga arbetsmiljöenkäter till de anställda.

För att skapa en god företagskultur på HH:s ventilation har flera policydokument upprättats och gjorts tillgängliga för alla anställda. Policydokumenten berör miljö, kränkande särbehandling, alkohol och droger, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, hot och våld, trafiksäkerhet, IT-säkerhet, klädkod och rehabilitering.

Vi är mycket stolta över att vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

ISO 14001 - Miljöcertifikat

Vi är sedan 2003 certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra vår miljöprestanda och arbetar för att skona naturens resurser samt nå våra interna miljömål.